شانزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی- امتیازات بازآموزی کنگره
امتیازات بازآموزی تخصیص یافته به شانزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی امتیازات بازآموزی تخصیص یافته به شانزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/13 | 
امتیاز بازآموزی رشته
۱۱ دکتری بیوشیمی بالینی
۹ کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
۴ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی
۴ متخصص علوم آزمایشگاهی
۳ متخصص پاتولوژی
۳ کاردان و کارشناس آزمایشگاه
۳ فوق تخصص غدد و متابولیسم
۳ فوق تخصص سرطان خون کودکان و بالغین
۳ تغذیه (دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناس)
۳ پزشکان عمومی
۱  دکتری و کارشناسی ارشد هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون
۱ دکتری و کارشناسی ارشد ایمونولوژی
نشانی مطلب در وبگاه شانزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی:
http://icbmb2020.ir/find.php?item=1.95.49.fa
برگشت به اصل مطلب